Генограма – семейни констелации

Какво е генограма?

Генограмата е форма на генеологично дърво,  съдържащо информация за три поколения. В нея се включват определени факти, което позволява да се осъзнаят връзки, както и своята принадлежност към системата, посредством последователността от дати и събития.

Генограмата е схема, която включва:

– всички значими дати от живота на членовете на семейната система

– значими събития 

За какво служи генограмата?

Тя позволява да се видят и осъзнаят нагледно системните отношения в конкретната семейна система, които са съществували и съществуват до момента преди началото на констелацията.

Няколко примера:

Генограмата би могла да покаже например, че в продължение на няколко поколения назад, първото дете винаги е умирало при раждане. Или че браковете са се сключвали на едни и същи дати. Както и че например, има повторяемост на суицидни случаи от поколение в поколение.

Понякога дори самото съставяне на генограмата носи огромна полза, тъй като имате възможността да откриете историята на рода си.

Уточняване на термините „актуално семейство” и „родителско семейство”

От кого е съставено актуалното семейство?

Съпруг/а, живите и починалите деца, децата починали при раждане и в резултат на аборт или помятане и напусналите семейството деца, децата родени в предишни бракове или от други партньори. Необходимо е да се уточни, дали някой от съпрузите в настоящото семейство е имал сериозна връзка или брак преди сватбата и каква е била причината за раздялата, без да се навлиза в детайли. Необходимо е да се знае, дали е имало значими или трагични събития, свързани с това семейство.

От кого е съставено родителското семейство?

Родителите, живите и починалите братя и сестри, такива (ако има), които са починали при раждане, в резултат на аборт или такива, които са напуснали семейството, чичовците и лелите.

По отношение на родителското семейство е резонно да се зададат същите въпроси, касаещи и актуалното семейство.

От кого е съставена фамилната система?

Бащата, майката, братята и сестрите, бабите и дядовците, лелите и чичовците, но не и братовчедите. Необходимо е да се знае дали в системата има членове, които са изключени или за които не се говори. Също така е важно да се знае, дали е имало хора, извън фамилната система, които са имали силни връзки с дадени членове на фамилната система, независимо дали тези връзки са били позитивни (човек, който е помогнал на семейството) или негативни (човек, който е бил ограбен или от който са се възползвали), тъй като дори такива хора да не са имали кръвна връзка, те принадлежат на семейната система.

Каква информация е необходима за съставяне на генограма?

Често може да нямате достъп до всички необходими данни за съставянето на генограмата и може да е необходимо се потърси тази информация от други членове на фамилната система, които са още живи.

• Всичките сестри и братя

• Доведени и заварени братя и сестри и осиновени деца

• Собствените деца

• Бащата и майката, включително приемните баща и майка

• Лелите и чичовците, но без братовчедите

• Бабите и дядовците и по майчина и по бащина линия

• Всички рождени дати и датите на смъртта

• Датите на разводите и разделите

• Професиите и социалното положение

• Исторически събития (войни, изселничество, заточения, политически ситуации…)

• Пребиваване в затвор или психиатрична клиника на някой от членовете

• Предишни партньори на родителите

• Предишни партньори на бабите и дядовците

• Били ли са принудени родителите да сключат брак само заради бременност

• Били ли са принудени бабите и дядовците да сключат брак само заради бременност

• Мъртвородени деца и аборти

• Болести, включително наследствени

• Тежки нещастни случаи

• Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт

• Всички членове на системата, които са починали млади или са били изоставени и3си дадени за отглеждане на други хора

• Всички форми на трудни житейски ситуации

– инвалидност

– депресия

– зависимости към психоактивни вещества и т.н.

• Табуирани теми и семейни тайни

• Сексуални злоупотреби

• Религиозна и етническа принадлежност

• Провали и успехи във финансов план

• Случаи на низвергване и изключване на членове от системата (черните овци)

• „Светците“ във фамилната система

• Случаи на загадъчна смърт или смърт за която не се говори

В болшинството от случаите, генограмата сама по себе си има терапевтичен  ефект.

„Генограмата не е тест и няма клинични скали. По-скоро тя е субективен инструмент за генериране на клинични хипотези за перспективни системни оценки” [McGoldric & Gerson, 1985].

Полезни източници: генограма